หน้าแรก ค้นหางาน ค้นหาผู้สมัครงาน อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา ลงทะเบียนบริษัท ฝากประวัติฟรี สมาชิกเข้าระบบ วิธีการใช้งาน
โปรโมชั่นพิเศษ

 

ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
บริการทำเวปโรงเรียนราคาถูกมาก
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ประกันสังคมแบบประกันตนเอง มาตรา 39

สิทธิประโยชน์ ประกันสังคมแบบประกันตนเอง มาตรา 39


ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป
ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้ นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงิน สมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง [มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

การคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39 มีเงื่อนไขอย่างไร
 1. ผู้ประกันตนมาตรา 39 สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือน ติดต่อกันหรือภายในระยะเวลา 12 เดือน มีการส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน
 2. ผู้ประกันตนมาตรา 39 สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนในช่วงวันที่ 30 มีนาคม 2538 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 หากผู้ประกันตนเข้าเงื่อนไข 2 ข้อ สามารถติดต่อขอรับการคืนสิทธิมาตรา 39 โดยเตรียมเอกสารดังนี้
  • ยื่นแบบ สปส. 1-20/1 ด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก ยกเว้น สำนักงานใหญ่
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา
หมายเหตุ สำหรับผู้ประกันตนที่มีการลาออกจากมาตรา 39 เองจะไม่สามารถสมัครได้

ผู้ประกันตนลาออกจากสถานประกอบการมาแล้ว 6 เดือน และได้เข้าทำงานที่ใหม่ จะต้องทำอย่างไรบ้าง
กรณี เข้าทำงานใหม่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างครบตามที่กฎหมายกำหนดจะเป็นผู้ ประกันตนตามมาตรา 33 อีก และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 

เพิ่งลาออกจากงานประมาณ 1 เดือน จะสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ต่อไปจะทำอย่างไร
ผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อไปจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน แล้วยื่นคำขอภายใน 6 เดือนนับแต่วันลาออก 

ในกรณีลูกจ้างต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนเอง แต่ยังทำงานอยู่สามารถทำได้หรือไม่
การประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ก่อน 

อยากทราบว่า เมื่อเราพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างบริษัทแล้ว ถ้าต้องการที่จะประกันตนเองต่อจะทำอย่างไร
ลูกจ้างที่ต้องการจะได้รับความคุ้มครองต่อจะ ต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนหลังจากออกจากบริษัท และต้องส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท และได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับขณะที่ยังเป็นลูกจ้างอยู่

สงสัยมาตรา 39 ทำไมผู้ประกันตนต้องส่งส่วนของนายจ้างทั้งๆ ที่คนว่างงานเดือดร้อนอยู่แล้ว
กฎหมายกำหนดให้ผู้ ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบ ร้อยละ 9  ของจำนวนเงิน 4,800 บาท เงินสมทบเดือนละ 432 บาท เพื่อให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนทั้ง 6 กรณี คือ
 1.  กรณีประสบอันตราย
 2. ทุพพลภาพ
 3. ตาย
 4. คลอดบุตร
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. และชราภาพ
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ขาดส่งเงินสมทบติดต่อกัน 3 เดือน ทำให้ขาดสิทธิจะทำอย่างไร
ในกรณีผู้ประกัน ตนมาตรา 39 ขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน  สิทธิจะถูกตัดในวันที่ 15 ของการขาดส่งเดือนที่ 3 และในกรณีการส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน เมื่อนับย้อนกลับไป 12 เดือนสิทธิจะถูกตัดเช่นเดียวกัน ต้องกลับเข้าสู่ระบบการเป็นลูกจ้าง (ม.33) ใหม่เมื่อลาออกจะได้สิทธิประกันตนมาตรา 39 อีกครั้ง 

ลูกจ้างที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน
กฎหมายกำหนดให้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

ในกรณีลูกจ้างต้องการย้ายเข้าประกันตนเอง แต่ยังทำงานอยู่สามารถทำได้หรือไม่
การประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ก่อน

สอบถามกรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อยู่แล้ว และมีการลาออกไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ 1 เดือน
กรณี มีความประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 อีกจะต้องยื่นแบบแสดงความจำนงขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20) พร้อมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาใหม่

พนักงานที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง แต่ต้องการส่งประกันสังคมเอง
พนักงาน ที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง และต้องการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเองต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ น้อยกว่า 12 เดือน และให้ยื่นแบบแสดงความจำนงขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20) ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง 

สาเหตุที่ทำให้สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 มีอะไรบ้าง
 1. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ขาดส่ง)
 2. ลาออก
 3. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
 4. ตาย
 5. ภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน
**กรณีลาออกหรือกลับเข้าทำงานและเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ยื่นแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-21)

ลูกจ้างอายุครบ 60 ปี นายจ้างให้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุจะมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้
ได้ หากส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและยื่นคำขอภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ลาออกจากงาน ถ้าอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์แล้วสมัครไม่ทันภายใน 6 เดือน จะกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่ได้อีก เนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์สำหรับการขึ้นทะเบียนใหม่ 

ผู้ประกันตนที่ลาออกจากมาตรา 33 แล้วจะสมัครในมาตรา 39 ได้หรือไม่
ผู้ประกันตนที่ส่ง เงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยยื่นคำขอภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ลาออกจากงาน และให้สิทธิคุ้มครองผู้ประกันตน 6 กรณีคือ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตรและชราภาพ ยกเว้นกรณีว่างงาน แต่ถ้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 อยู่จะออกมาประกันตนในมาตรา 39 ไม่ได้จนกว่าจะมีการลาออกจากงาน 

ผู้ถูกเลิกจ้าง อยากให้ประกันสังคมขยายระยะเวลาการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้มากกว่า 6
การที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หากต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องสมัครภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับการคุ้ม ครองต่ออีก 6 เดือน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในการที่จะให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง จนถึงการได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ด้วย 

ทำไมผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างด้วย
กฎหมายกำหนดให้ผู้ ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินสมทบ 2 เท่าของอัตราเงินสมทบ โดยคำนวณจากฐาน 4,800 x 9% = 432 บาท เพื่อให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนทั้ง 6 กรณีคือ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตรและชราภาพ ยกเว้นกรณีว่างงาน 

ทำไมการคำนวณเงินสมทบจะต้องคิดจากฐาน 4,800 บาท ทุกคน ถ้าหากเงินเดือนที่ลูกจ้างได้รับไม่ถึง 4,800
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวนเดือนละ 4,800 บาท อัตราเดียวเท่ากันทุกคน

มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
เมื่อ 24 ก.ย. 2559 เข้าชม 1107 ครั้ง
Website Jobdtoday.com